data: 26.07 - 31.07.2016

Regulamin Wolontariatu


REGULAMIN WOLONTARIATU ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016


Słowniczek:


a. Korzystający – rozumie się przez to Archidiecezję Krakowską, będącą kościelna osobą prawną w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w R.P.;
Korzystający jest organizatorem Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie,
b. Koordynator – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Korzystającego, która zajmuje się rekrutacją Wolontariuszy,  nadzoruje ich pracę i udziela wsparcia,
c. Porozumienie – porozumienie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 Ustawy, zawarte pomiędzy Wolontariuszem, a Korzystającym, regulujące warunki świadczenia czynności wolontariatu przez Wolontariusza, na rzecz Korzystającego
d. Regulamin – Regulamin Wolontariatu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016,
e. Strona Internetowa – www.krakow2016.com
f. Uczestnik – uczestnik Wydarzenia
g. Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U nr 10. poz. 1536 z późn.zm.),
h. Wydarzenie – Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie

1. Wolontariusz ŚDM Kraków 2016

Wolontariusz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, to wolontariusz w rozumieniu przepisów Ustawy, który sam dobrowolnie zgłosił się, aby ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonywać świadczenia na  rzecz Korzystającego w związku z organizacją i obsługą Wydarzenia na zasadach określonych w Ustawie, niniejszym Regulaminie oraz Porozumieniu. Wolontariuszem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie osoba, wobec której spełnione są wszelkie przesłanki określone szczegółowo w niniejszym Regulaminie oraz została zarejestrowana w systemie rejestracyjnym, a proces rejestracji na wolontariusza zakończył się pozytywną akceptacją  osoby wolontariusza przez Korzystającego.

2. Rodzaje Wolontariuszy Wydarzenia

Wolontariusze mogą realizować swoje świadczenia w ramach wolontariatu zgodnie z następującym podziałem:

a. Ze względu na zasięg terytorialny, rozróżnia się:
- Wolontariuszy parafialnych,
- Wolontariuszy diecezjalnych,
- Wolontariuszy krajowych,
- Wolontariuszy międzynarodowych

b. Ze względu na czas wykonywanych świadczeń w ramach wolontariatu, rozróżnia się:
- Wolontariuszy krótkoterminowych – wykonujących świadczenia wolontariatu na rzecz Korzystającego w ramach przygotowań do Wydarzenia tylko  w okresie od 18 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r.,
- Wolontariuszy długoterminowych – wykonujących świadczenia wolontariatu na rzecz Korzystającego w ramach przygotowań do Wydarzenia, przez okres czasu dłuższy niż jeden miesiąc. Warunkiem koniecznym otrzymania statusu wolontariusza długoterminowego jest podpisanie Porozumienia w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia się w siedzibie Korzystającego.

3. Wolontariusze krótkoterminowi 

a. Wolontariusz jest zobowiązany do identyfikowania się poprzez noszenie specjalnie przygotowanej koszulki Wolontariusza oraz dedykowanego identyfikatora, przy czym upoważniony jest do legitymowania się wskazanymi znakami wyłącznie w trakcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu,
b. Wolontariusz nie może wypowiadać się
w imieniu Korzystającego, bez odrębnego zezwolenia wydanego przez Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016, działającego w ramach wewnętrznych struktur organizacyjnych Korzystającego,
c. Korzystający zobowiązuje się, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby Wolontariusza, zapewnić mu zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie oraz wszelkie materiały potrzebne do wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu - w okresie, w którym Wolontariusz wykonywał będzie świadczenia w ramach wolontariatu, ale nie dłużej niż w okresie od dnia 18 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. Wolontariusz będzie objęty ubezpieczeniem w terminie i na warunkach wskazanych w polisie ubezpieczeniowej, z której treścią Wolontariusz może zapoznać się u swojego Koordynatora. Przedmiotem ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie assistance,  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
d. Wolontariusze, będący jednocześnie osobami duchownymi, nie będą mogli w czasie wykonywania świadczeń wolontariatu sprawować jednocześnie posługi kapłańskiej.

4. Cele wolontariatu

Celami wolontariatu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem szczególnego charakteru Wydarzeń, czasu oraz okoliczności wykonywania świadczeń wolontariackich, są w szczególności:

a. Propagowanie idei i celów Wydarzenia, wskazanych przez Korzystającego, jako Organizatora,
b. Promocja idei wolontariatu, w tym pomoc przy organizacji struktur wolontariatu,
c. Pomoc w organizacji Wydarzenia oraz jego przebiegu, w szczególności przez porządkową i informacyjną pracę na rzecz pielgrzymów.  
d. Wspieranie każdej akcji organizowanej przez Korzystającego, która służy lepszemu przygotowaniu Uczestników do Wydarzenia,
e. Szerzenie wartości chrześcijańskich, poznawania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości
w środowiskach, w których Wolontariusz przebywa, pracuje i wykonuje określone świadczenia w ramach wolontariatu,
f. Odpowiednia formacja i szkolenie Wolontariuszy.
g. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez pomoc im w uczestniczeniu w Wydarzeniu oraz integracji w społeczeństwie.
h. działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
i. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

5. Przyjęcie Wolontariuszy

a. Wolontariuszem Wydarzenia może zostać osoba pełnoletnia, przy czym za datę wymaganą do osiągnięcia pełnoletności, Korzystający wskazuje 30 czerwca 2016 r.
b. Kandydat na Wolontariusza zobowiązany jest wypełnić formularz dostępny na Stronie Internetowej oraz
 - załączyć list polecający (od proboszcza, przeora zakonu lub koordynatora ruchu/stowarzyszenia apostolskiego). W przypadku kandydatów na Wolontariuszy międzynarodowych (których miejscem stałego zamieszkania nie jest Rzeczpospolita Polska) list taki podpisuje biskup diecezjalny albo Konferencja Episkopatu danego kraju.
- załączyć swoje zdjęcie oraz skan dokumentu tożsamości
- załączyć skan wizy (dotyczy wyłącznie kandydatów na Wolontariusza objętych obowiązkiem wizowym do wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej),
- uiścić składkę partycypacyjną według odpowiednich stawek, wskazanych na Stronie Internetowej.
c. Wolontariusz zobowiązany jest do zawarcia z Korzystającym odrębnego Porozumienia,
d. Wolontariusz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i zrozumieniu Regulaminu
e. Korzystający zastrzega sobie prawo do wyboru wyłącznie niektórych z kandydatów na Wolontariusza, z którymi podejmie współpracę w ramach wolontariatu, bez jednoczesnego wskazania powodów, dla których inne kandydatury zostały odrzucone. Wybór Wolontariusza uzależniony jest w szczególności od aktualnego zapotrzebowania Korzystającego do współpracy przy organizacji Wydarzenia oraz od indywidualnych predyspozycji kandydata do bycia Wolontariuszem, w tym spełnienie przez kandydata przesłanek, o których mowa w Regulaminie.
f. Wolontariusze długoterminowi będą powoływani do wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu w różnych okresach i do różnych, z góry przypisanych zadań,
g. W imieniu Korzystającego, do kontaktu z Wolontariuszami upoważniona jest powołana przez Korzystającego i działająca w ramach jego struktur,   Sekcja Wolontariatu Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży 2016.

6. Obowiązki Korzystającego – uprawnienia Wolontariusza

Korzystający ma obowiązek:

a. informować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
b. zapewnić Wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
c. pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet Wolontariuszy.
Ponadto Wolontariusz ma prawo do:
d. bezpłatnych szkoleń Wolontariuszy
w zakresie wykonywanych czynności w ramach wolontariatu – o ile okażą się one konieczne do wykonywania czynności określonych w Porozumieniu,
e. informacji o ocenie wykonanej przez niego czynności w ramach wolontariatu.

7. Obowiązki Wolontariusza

Do obowiązków Wolontariusza należy przede wszystkim:

a. Wypełnianie świadczeń w ramach wolontariatu, a powierzonych przez Korzystającego w ramach Porozumienia, w sposób sumienny.
b. Wykonywanie świadczeń w ramach wolontariatu w sposób zgodny
z charakterem Wydarzenia oraz z poszanowaniem dobrego imienia Korzystającego.
c. Wykonywanie powierzonych przez Koordynatora, wskazanego w Porozumieniu lub w inny sposób wyznaczonego przez Korzystającego, zadań mu powierzonych oraz raportowanie efektów i przebiegu tychże czynności,
d. Niezwłoczne zgłoszenie Koordynatorowi jakichkolwiek przeszkód w realizacji powierzonych czynności w ramach wolontariatu, które w sposób realny uniemożliwiają ich wykonanie w sposób należyty.
e. Ścisła współpraca z Koordynatorem przy wykonywaniu powierzonych czynności, w tym w szczególności zgłaszanie wszelkich wątpliwości odnośnie powierzonych czynności w ramach wolontariatu,
f. Dbanie o sprzęt powierzony przez Korzystającego, oraz dbanie o zachowanie porządku w miejscu wykonywania czynności w ramach wolontariatu.
g. Wolontariusz ma obowiązek stosowania środków ochrony osobistej właściwych dla stanowiska, przy którym wykonuje czynności w ramach wolontariatu.

8. Certyfikat

Na prośbę Wolontariusza Korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń - certyfikat.

9. Rezygnacja

W przypadku rezygnacji, Wolontariusz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Korzystającego o tym fakcie.

10. Zwolnienie z funkcji Wolontariusza

Niedotrzymanie zobowiązań podjętych przez Wolontariusza w ramach zawartego Porozumienia, bądź w ramach odrębnych ustaleń z Korzystającym – może skutkować tymczasowym lub trwałym odsunięciem Wolontariusza od wykonywanych czynności w ramach wolontariatu. O tymczasowym lub trwałym odsunięciu Wolontariusza od wykonywanych czynności decyduje każdorazowo Korzystający, a w sprawach niecierpiących zwłoki, decyzję o odsunięciu od wykonywanych czynności może podjąć samodzielnie Koordynator. Decyzja o trwałym odsunięciu Wolontariusza od wykonywanych czynności powinna zapaść po wysłuchaniu Wolontariusza.

Odsunięcie Wolontariusza od wykonywanych czynności lub jego rezygnacja z ich wykonywania lub przerwa w ich wykonywaniu, skutkuje utratą prawa do świadczeń, o których mowa w pkt 3 lit. c Regulaminu, bez możliwości ubiegania się o zwrot uiszczonej wcześniej składki partycypacyjnej.REGULAMIN WOLONTARIATU ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 pdf 239.98 KB 24-11-2015 Pobierz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam